Privacybeleid

Lees meer over ons privacybeleid
Letniskowo

Privacybeleid

Mijn verplichting als beheerder nakomend zoals bepaald in art. 13 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming – AVG) (PB EU L 119/1) meld ik het volgende:

 

  1. De beheerder van uw persoonsgegevens is Letniskowo.pl Sp. z o.o. Sp.k. gevestigd te Białystok, ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, vertegenwoordigd door Wspólniki Letniskowo.pl Sp. z o.o. Sp.k.

    

  2. Uw persoonsgegevens (voornaam, naam, telefoon, e-mailadres) worden verwerkt om contact
   langs elektronische weg mogelijk te maken.
  3.  

  4. De basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens (voornaam, naam, telefoon, e-mailadres) is het verlenen van toestemming aan de Beheerder – art. 6 lid 1 onder a van AVG.
  5.  

  6. Uw persoonsgegevens mogen doorgegeven worden aan andere entiteiten, in het bijzonder aan overheidsorganen of andere op basis van wettelijke bepalingen bevoegde entiteiten, met het oog op de uitvoering van de op de Beheerder rustende verplichtingen; aan banken met het oog op het uitvoeren van verrekeningen; aan entiteiten aan wie de Beheerder de verwerking van persoonsgegevens heeft toevertrouwd via over de verwerking van persoonsgegevens gesloten overeenkomsten; aan entiteiten die
   koeriers- of postdiensten verlenen; alsook aan de portalen van Facebook, Instagram, OLX, leveranciersvanexternesystemen diede activiteit van de Beheerder ondersteunen. Uw persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden doorgegeven.
  7.  

  8. Uw persoonsgegevens worden niet aan een derde land doorgegeven en dienen niet voor geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.
  9.  

  10. U hebt het recht:
   • de beheerder toegang te vragen tot uw persoonsgegevens,
   • de verwerking van uw gegevens te corrigeren, te verwijderen of te beperken,
   • bezwaar te maken tegen hun verwerking,
   • gegevens over te brengen,
   • toestemming voor de verwerking op gelijk welk ogenblik in te trekken zonder invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd op basis van de toestemming vóór haar intrekking,
   • een klacht in te dienen bij het toezichtsorgaan.

    

  11. Het opgeven van uw persoonsgegevens (voornaam, naam, telefoon, e-mailadres) is vrijwillig, maar noodzakelijk voor het mogelijk maken van contact lang elektronische weg.
  12.