Privatumo politika

Sužinokite daugiau apie mūsų privatumo politiką
Letniskowo

Privatumo politika

Vykdydamas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR) (Žin., 2016, Nr. 119, p. 1) 13 straipsnio turinyje nurodytą duomenų valdytojo pareigą, informuoju, kad:

   1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Letniskowo.pl, Garkowski, Solka, sp. k., kurios registruota buveinė yra Balstogėje, Elewatorska 29, 15-620 Balstogė, atstovaujama Letniskowo.pl Sp. z o.o. Sp.k.
   2. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas) tvarkomi tam, kad būtų galima susisiekti e-mail.
   3. Jūsų asmens duomenų (vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas) tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas, duotas Administratoriui – Straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies a punktas RODO.
   4. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami kitiems subjektams, ypač valstybės institucijoms ar kitiems pagal įstatymus įgaliotiems subjektams, siekiant vykdyti Administratoriaus prievoles; bankams, siekiant atlikti atsiskaitymus; subjektams, kuriems Administratorius paveda tvarkyti asmens duomenis pagal sudarytas duomenų tvarkymo pavedimo sutartis; kurjerių ar pašto paslaugas teikiantiems subjektams; taip pat Facebook, Instagram, OLX, Administratoriaus veiklą palaikančių išorinių sistemų tiekėjams. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami komerciniais tikslais.
   5. Jūsų asmens duomenys neperduodami į trečiąją šalį ir nenaudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą.


  1. Turite teisę:
   • prašyti, kad duomenų valdytojas suteiktų prieigą prie jūsų asmens duomenų,
   • ištaisyti, ištrinti arba apriboti duomenų tvarkymą,
   • objektas apdorojamas,
   • į duomenų perkeliamumą,
   • bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, nedarant poveikio duomenų tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui,
   • pateikti skundą priežiūros institucijai.

    

  2. Asmens duomenų (vardo, pavardės, telefono, el. pašto adreso) pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas, kad būtų galima susisiekti elektroniniu būdu.