Zásady ochrany osobních údajů

Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů
Letniskowo

Zásady ochrany osobních údajů

V rámci plnění povinnosti správce uvedené v obsahu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen RODO) (Dz.Urz.UE.L č. 119, str. 1) Vám sděluji, že:

  1. správcem vašich osobních údajů je společnost Letniskowo.pl, Garkowski, Solka, sp. k. se sídlem v Białystoku, Elewatorska 29, 15-620 Białystok, zastoupená společníky společnosti Letniskowo.pl Sp. z o.o. Sp.k.

  2. Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa) jsou zpracovávány za účelem umožnění kontaktu prostřednictvím e-mailu.

  3. Základem pro zpracování vašich osobních údajů (jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa) je váš souhlas udělený správci – čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO.

  4. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny dalším subjektům, zejména státním orgánům nebo jiným subjektům oprávněným podle právních předpisů, a to za účelem plnění povinností Správce, bankám za účelem provedení vyúčtování, subjektům, které Správce pověřuje zpracováním osobních údajů na základě uzavřených smluv o pověření zpracováním údajů, subjektům poskytujícím kurýrní nebo poštovní služby, dále Facebooku, Instagramu, OLX, dodavatelům externích systémů podporujících činnost Správce. Vaše osobní údaje nejsou komerčně sdíleny.

  5. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země a nejsou používány k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

  6. Máte právo na:
   • požádat správce o přístup ke svým osobním údajům,
   • opravu, výmaz nebo omezení zpracování,
   • vznést námitku proti zpracování,
   • na přenositelnost údajů,
   • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním,
   • podat stížnost u dozorového úřadu.

  7. Poskytnutí vašich osobních údajů (jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa) je dobrovolné, ale nezbytné pro umožnění elektronického kontaktu.